Header image  
www.plattevalleyreview.org
 
 
    Table of Contents
 
Jim Northrup

Dash Iskigamiziganing

Nimbiindaakoojige,
Ninga-naadoobi iwidi noopiming wayiiba
Aaniin apii waa-ozhiga'igeyan iwidi Gwaaba'iganing dash,
Mii bijinag i'iw apii baadaajimowaad aandegwag dash,
Mii zhigwa oshki-ziigwang
Aaniin dash apane wenji-izhichigeyan i'iw dash,
Apane nimishoomisiban apane gii-izhichige dash,
Awenen wii-wiidookawik iskigamizigeyan dash,
Indanawemaaganigdog miinawaa dash, niwiijiwaagan dash,
Awenen waa-mawadisik iskigamizigeyan dash,
Awegwen iidog dash,
Aaniin dash apane wenji-izhichigeyan dash,
Ninijaanisag miinawaa dash, noozhishenyag miiniwaa dash, akina
Anishinaabeg niigaan igo ani-nitaa-iskigamizigewag dash,
Awegonen waa-aabajitooyan iwidi iskigamiziganing dash,
Ninga-indaabaji'aa asema dash, ininaatigoog dash, bagone-igan dash,
Negwaakwaanan dash, ziiinibaakwadwaaboo dash, iskigamiziganaak dash,
Okaadakik dash, misan dash, iskigamigani-ishkode dash, zhingobaandag dash, dibaajimowinan dash
Mii iw
Mii sa iw

 

______

And at the sugar bush

 

And at the sugar bush
I make an offering of tobacco
Soon I will gather sap over there in the woods
When will you tap trees over there in Sawyer and
At the exact time when the crows arrive telling news and
At the time of the new spring
Why do you always do this and
Always my dead grandfather always did this and
Who will help you at your sugarbush and
My relatives and my partner and
Who will visit at your sugarbush and
I don't know who and
Why do you always do this
I do it for my children and grandchildren and all
Anishinaabeg so they will come to know how go to the sugar bush and
What will you use over there at your sugarbush and
Taps and maple sap and a frame for the boiling kettle and
a kettle and firewood and a fire only for boiling sap and a balsam       branch and stories and
That's it
That's really it.

 

______